สำนักงานสาธารณะ - กัมปอต กัมพูชา


กัมปอตมีสำนักงานสาธารณะหลายแห่งที่ให้บริการแก่ทั้งคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ศาลากลางจังหวัดกัมปอต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการของจังหวัด คุณสามารถรับเอกสารต่างๆ ได้ที่นี่ เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และใบรับรองถิ่นที่อยู่ นอกจากนี้ยังมีสถานีตำรวจและโรงพยาบาลในเมืองซึ่งให้บริการที่จำเป็นแก่ชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในกัมปอตเช่นกัน โดยให้ข้อมูลแก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมของเมือง
หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ระหว่างที่คุณอยู่ในกัมปอต สำนักงานสาธารณะเหล่านี้พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีตำรวจ กรมการท่องเที่ยว การไฟฟ้าแห่งกัมพูชา ท่าเรือท่องเที่ยว ท่าเรือระหว่างประเทศ เขื่อนกำชัย เก็บขยะ กระทรวงพาณิชย์ สำนักวัฒนธรรมและศิลปกรรม กรมสิ่งแวดล้อม กรมทุ่นระเบิดและพลังงาน กรมศุลกากรและสรรพสามิต กรมการจัดการที่ดิน กรมโยธาธิการและขนส่ง กรมอนามัย กาชาด ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เทศบาลกำปอต อำเภอนครเชย ตำบลบันเตียเมียส ตำบลโคก อำเภอชุมคีรี เขตแดงตอง อำเภอกำปงตรา อ.ตึกโจว