ชุมชนบันทายเมียสค้างแก้ว | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนบันทายเมียสข้างแก้วเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมียส จังหวัดกัมปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 6,792 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 30 กม.