อำเภอบันทายเมีย | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

บันทายเมีย แปลว่า "หอคอยทอง" ในภาษาเขมร มี 15 ชุมชน 88 หมู่บ้าน มีประชากร 81,542 คนในปี พ.ศ. 2541

ชุมชนบันทายเมียสค้างแก้ว ชุมชนบันทายเมียสขางเลช ชุมชนเปรย์โตนเล ในเขตบันทายเมียส ชุมชนสำโรงคราม อำเภอบันทายเมีย ชุมชนสำโรงลือ อำเภอบันทายเมียส ชุมชนสดกงคังเชิง อำเภอบันทายเมียส ตำบลสุดคงค้างเลช อำเภอบันทายเมียส ชุมชนสดกงชังกบง อำเภอบันทายเมียส ชุมชนโตนช่องสรัง อำเภอบันทายเมีย ชุมชนตระเพียงศาลาข้างแก้ว อำเภอบันทายเมียส ตำบลตะเพียงศาลาแขวงเลช อำเภอบันทายเมียส ชุมชนตึกเมสข้างแก้วในเขตอำเภอบันทายเมียส ชุมชนตุ๊กเมียสขางเลช อำเภอบันทายเมียส ชุมชนวอตอังก์คังเชิง อำเภอบันทายเมียส ชุมชนวอตอังก์คังตบูง อำเภอบันทายเมียส