การจัดการของเสีย GAEA | กัมปอต ประเทศกัมพูชา


1800 20 86 87 gaea.com.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

โครงการจัดการขยะ GAEA ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา มีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกโดยส่งเสริมการใช้อิฐเชิงนิเวศที่ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ดินเหนียวและทราย อิฐเชิงนิเวศเหล่านี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหรือทดแทนอิฐแบบดั้งเดิมได้ โครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการลดขยะพลาสติก จัดเวิร์คช็อปเพื่อสอนผู้คนถึงวิธีทำอิฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

การจัดการของเสีย GAEA