อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

มี 14 ชุมชน 74 หมู่บ้าน มีประชากร 102,298 คนในปี 2562