ชุมชนสัมลานในเขตนครเชย | กำปอต กัมพูชา


สัมลานเป็นชุมชนชนบทในอำเภออังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช