กรมการจัดการที่ดิน | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

กรมจัดการที่ดิน การวางผังเมือง การก่อสร้าง และที่ดิน มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการวางแผนเขตเมือง การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการบำรุงรักษาบันทึกเกี่ยวกับที่ดิน กรมฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อรับรองการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อม

กรมการจัดการที่ดิน