อำเภอแดงตอง | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

มี 10 ชุมชน 54 หมู่บ้าน ประชากรมีจำนวน 50,167 คนในปี พ.ศ. 2541