ชุมชนบันทายเมียสขางเลช | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนบันทายเมียสข้างเลชเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมียส จังหวัดกัมปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 5,841 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 30 กม.