ตำบลโชค อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


ชุก เป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกัมปอต มีประชากร 7,123 คน (พ.ศ. 2562) มี 4 หมู่บ้าน 1,368 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 20.6 ตารางกิโลเมตร