อำเภอชุมคีรี | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

มี 7 ชุมชน 37 หมู่บ้าน ประชากรมีจำนวน 39,320 คนในปี พ.ศ. 2541