ชุมชนโตนช่องสรัง อำเภอบันทายเมีย | กำปอต กัมพูชา


ชุมชน เตนล์ จงสราง เป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 6,465 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 40 กม.