อำเภอตึกโจ | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

มี 19 ชุมชน 67 หมู่บ้าน มีประชากร 89,779 คนในปี พ.ศ. 2541