ตำบลกรังสบอฟ อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


กรังซบอฟ เป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกัมปอต มีประชากร 5,059 คน (พ.ศ. 2562) มี 4 หมู่บ้าน 1,019 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 20.9 ตารางกิโลเมตร