ตำบลบาเนียฟ อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


บ้านเนียฟ เป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกำปอต มีประชากร 5,208 คน (พ.ศ. 2562) มี 5 หมู่บ้าน 1,067 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 21.6 ตารางกิโลเมตร