ชุมชนสำโรงลือ อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนสำโรงลือเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 5,260 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 40 กม.