ตำบลตะเพียงศาลาแขวงเลช อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนตระเปียงศาลาข้างเลช เป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 4,294 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.