ตำบลบองนิมล อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


บองนิมล เป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกำปอต มีประชากร 5,984 คน (พ.ศ. 2562) มี 4 หมู่บ้าน 1,219 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 20.9 ตารางกิโลเมตร