ชุมชนเขมรอันดง | กำปอต กัมพูชา


อัญดุงเขมรเป็นหนึ่งในห้าเขตของเทศบาลเมืองกำปอต