ชุมชนกร่างอำพล | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนกร่างอำปิลเป็นหนึ่งในห้าเขตของเทศบาลเมืองกำปอต