อังก์ พนม ทัช คอมมูน ในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


อังก์พนมทัชเป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีรหัสไปรษณีย์ 070401 มีประชากรประมาณ 3,922 คน ณ ปี พ.ศ. 2562 เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.