ชุมชนใกล้อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


ใกล้แล้วเป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกำปอต มีประชากร 5,256 คน (พ.ศ. 2562) มี 4 หมู่บ้าน 1,098 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 20.3 ตารางกิโลเมตร