ตำบลกร่างสะเนย์ อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


กรังสไนเป็นชุมชนชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกำปอต มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำหนักโทปคังชุง ตำหนักโทปกังทบุง กร็องเรอลัว ลเว ตะโนน และทัช