ชุมชนตระเพียงศาลาข้างแก้ว อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนตะเพียงศาลาข้างแก้วเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 4,087 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.