อำเภอกำปงตราช | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

มี 16 ชุมชน 69 หมู่บ้าน ประชากรมีจำนวน 83,061 คนในปี พ.ศ. 2541