ชุมชนวอตอังก์คังเชิง อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


วอท อังก์ คัง ชุง เป็นชุมชนชนบทในอำเภอ บันทายเมียส จังหวัดกำปอต มีประชากร 5,306 คน (พ.ศ. 2562) มี 10 หมู่บ้าน 1,149 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 21.9 ตารางกิโลเมตร