ชุมชนวอตอังก์คังตบูง อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


โว๊ตอังก์คังตะบอง เป็นชุมชนชนบทในอำเภอ บันทายเมียส จังหวัดกำปอต มีประชากร 5,393 คน (พ.ศ. 2562) มี 10 หมู่บ้าน 1,157 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 22.3 ตารางกิโลเมตร