ชุมชนตึกเมสข้างแก้วในเขตอำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ตึกเมียสข้างแก้วเป็นชุมชนชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 11 หมู่บ้าน 1,028 ครัวเรือน มีประชากร 4,285 คน ตามข้อมูลปี 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 27.8 ตารางกิโลเมตร