ชุมชนตุ๊กเมียสขางเลช อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ตุ๊กเมียสขางเลช เป็นชุมชนชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกัมปอต มีประชากร 10,056 คน (พ.ศ. 2562) มี 14 หมู่บ้าน 1,917 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 41.5 ตารางกิโลเมตร