ชุมชนสำโรงคราม อำเภอบันทายเมีย | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนสำโรงคราม เป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกำปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 5,716 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.