กรมโยธาธิการและขนส่ง | กัมปอต กัมพูชา


1275 mpwt.gov.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

กรมโยธาธิการและการขนส่งในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และพื้นที่สาธารณะของเมือง ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ การวางแผนและการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรและความปลอดภัย และดูแลให้สวนสาธารณะ ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ได้รับการดูแลอย่างดีและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้กรมยังอาจมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการขนส่งใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนหรือขยายเลนจักรยาน

กรมโยธาธิการและขนส่ง