ការិយាល័យសាធារណៈ | ខេត្តកំពត


កំពត​មាន​ការិយាល័យ​សាធារណៈ​ជាច្រើន​ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ជាច្រើន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ភ្ញៀវ​ទេសចរ។ សំខាន់​ជាង​គេ​គឺ​សាលា​ខេត្ត​កំពត ដែល​ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​ខេត្ត។ នៅទីនេះអ្នកអាចទទួលបានឯកសារផ្សេងៗដូចជា ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ។ លើសពីនេះ មានប៉ុស្តិ៍នគរបាល និងមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុង ដែលផ្តល់សេវាចាំបាច់ដល់សហគមន៍។ ការិយាល័យទេសចរណ៍ក៏មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពតផងដែរ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភ្ញៀវទេសចរអំពីភាពទាក់ទាញ និងសកម្មភាពនានារបស់ទីក្រុង។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយណាមួយក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពត ការិយាល័យសាធារណៈទាំងនេះនៅទីនោះដើម្បីជួយ។

នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ អគ្គិសនីកម្ពុជា។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ GAEA ការ​ប្រមូល​សំរាម កវី ម៉ៅ ធនិន ធនាគារជាតិ កាកបាទក្រហម សាលាក្រុង Angk Phnum Touch Commune Angkor Chey Ankor Chey Commune Angkor Chey Champei Commune Angkor Chey Daeum Doung Commune Angkor Chey Dambouk Khpos Commune Angkor Chey Dan Koum Commune Angkor Chey Mroum Commune Angkor Chey Phnum Kong Commune Angkor Chey Praphnum Commune Angkor Chey Samlanh Commune Angkor Chey Tani Commune Angkor Chey Banteay Meas Khang Kaeut Commune Banteay Meas Khang Lech Commune Prey Tonle Commune Banteay Meas Samraong Kraom Commune Banteay Meas Samraong Leu Commune Banteay Meas Sdach Kong Khang Cheung Commune Banteay Meas Sdach Kong Khang Lech Commune Banteay Meas Sdach Kong Khang Tboung Commune Banteay Meas Tnoat Chong Srang Commune Banteay Meas Trapeang Sala Khang Kaeut Commune Banteay Meas Trapeang Sala Khang Lech Commune Banteay Meas Tuk Meas Khang Kaeut Commune Banteay Meas Tuk Meas Khang Lech Commune Banteay Meas Voat Angk Khang Cheung Commune Banteay Meas Voat Angk Khang Tboung Commune Banteay Meas Baniev Commune Chhouk Boeng Nimol Commune Chhouk Chhuk Commune Chhouk Doun Yay Commune Chhouk Krang Sbov Commune Chhouk Krang Snay Commune Chhouk Lbaeuk Commune Chhouk Mean Chey Commune Chhouk Neareay Commune Chhouk Satr Pong Commune Chhouk Takaen Commune Chhouk Tramaeng Commune Chhouk Trapeang Bei Commune Chhouk Trapeang Phleang Commune Chhouk Chres Commune Chum Kiri Chumpu Voan Commune Chum Kiri Snay Anhchit Commune Chum Kiri Srae Chaeng Commune Chum Kiri Srae Knong Commune Chum Kiri Srae Samraong Commune Chum Kiri Trapeang Reang Commune Chum Kiri Angk Romeas Commune Dang Tong Damnak Sokram Commune Dang Tong Dang Tong Commune Khcheay Khang Cheung Commune Dang Tong Khcheay Khang Tboung Commune Dang Tong L'ang Commune Dang Tong Mean Ritth Commune Dang Tong Srae Chea Khang Cheung Commune Dang Tong Srae Chea Khang Tboung Commune Dang Tong Totung Commune Dang Tong Boeng Sala Khang Cheung Commune Kampong Trach Boeng Sala Khang Tboung Commune Kampong Trach Damnak Kantuot Khang Cheung Commune Kampong Trach Damnak Kantuot Khang Tboung Commune Kampong Trach Kampong Trach Khang Kaeut Commune Kampong Trach Khang Lech Commune Kanthaor Khang Cheung Commune Kampong Trach Kanthaor Khang Kaeut Commune Kampong Trach Kanthaor Khang Lech Commune Kampong Trach Preaek Kroes Commune Kampong Trach Ruessei Srok Khang Kaeut Commune Kampong Trach Ruessei Srok Khang Lech Commune Kampong Trach Svay Tong Khang Cheung Commune Kampong Trach Svay Tong Khang Tboung Commune Kampong Trach Andoung Khmer Commune Kampong Bay Commune Kampong Kandal Commune Krang Ampil Commune Traeuy Kaoh Commune Boeng Tuk Commune Tuek Chhou Chum Kriel Commune Tuek Chhou Kampong Kraeng Commune Tuek Chhou Kampong Samraong Commune Tuek Chhou Kandaol Commune Tuek Chhou Kaoh Touch Commune Tuek Chhou Koun Satv Commune Tuek Chhou Makprang Commune Tuek Chhou Preaek Tnoat Commune Tuek Chhou Prey Khmum Commune Tuek Chhou Prey Thnang Commune Tuek Chhou Stueng Kaev Commune Tuek Chhou Thmei Commune Tuek Chhou Trapeang Pring Commune Tuek Chhou Trapeang Sangkae Commune Tuek Chhou Trapeang Thum Commune Tuek Chhou Angkor Chey District Banteay Meas District Chhouk District Chum Kiri District Dang Tong District Kampong Trach District Tuek Chhou District Kampot Municipality