ឃុំសំរោងក្រោម ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


ឃុំសំរោងក្រោម ជាតំបន់ជនបទក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 15 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 5,716 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 35 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។