ស្រុកជុំគិរី | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន ៧ឃុំ និង ៣៧ភូមិ។ ប្រជាជនមានចំនួន 39,320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 1998 ។