ឃុំក្រាំងស្នាយ ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ក្រាំងស្នាយ ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ មាន​ភូមិ​ចំនួន​៦ គឺ​ភូមិ​ដំណាក់​ធំ​ជើង ភូមិ​ដំណាក់​ធំ ភូមិ​ក្រាំង​រលួស ល្វេ តានួន និង​ភូមិ​ទូច។