ឃុំបាញៀវ ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


បាណយ ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,208 នាក់ (2019) ។ វាមាន 5 ភូមិ និង 1,067 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 21.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។