ឃុំ​បន្ទាយមាស​ខង​កើត | ខេត្តកំពត


ឃុំបន្ទាយមាស កោងកាង ជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 15 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 6,792 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 30 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។