ឃុំមេ ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


ម្រុំ ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មាន​ភូមិ​ចំនួន​៦ គឺ​ភូមិ​ព្រះ​អោង​កា​រ ម្ដុំ​ត្រពាំង​ផ្លុ​ល ឈើទាល គោក និង​ភ្នំ​ឆ្មា។