ឃុំកំពង់កណ្តាល | ខេត្តកំពត


ឃុំកំពង់កណ្តាល ជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំងប្រាំរបស់ក្រុងកំពត។ ឃុំកំពង់កណ្តាលមិនទាក់ទងទៅនឹងខេត្តកណ្តាល ដែលជាខេត្តផ្សេងដែលព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញទាំងស្រុងនោះទេ។