ឃុំ​ទូក​មាស​កោង ស្រុក​បន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


តាកមាស កងកឿត ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ មាន ១១ ភូមិ និង ១.០២៨ គ្រួសារ។ វាមានប្រជាជនចំនួន 4,285 នាក់យោងទៅតាមឆ្នាំ 2019 ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 27.8 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។