ឃុំលាយបូរ ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ល្បឿក ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 7,218 នាក់ (2019) ។ វាមាន ៤ភូមិ និង ១.១៤៧ គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។