ស្រុកកំពង់ត្រាច | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន 16 ឃុំ និង 69 ភូមិ។ ចំនួនប្រជាជនគឺ 83,061 ក្នុងឆ្នាំ 1998 ។