ឃុំអណ្តូងខ្មែរ | ខេត្តកំពត


អណ្តូងខ្មែរ ជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំងប្រាំរបស់ក្រុងកំពត។