កាកបាទក្រហម | ខេត្តកំពត


092 881 511 redcross.org.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

កាកបាទក្រហមខេត្តកំពត ជាអង្គការមួយដែលផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយ។ ពួកគេផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី និងសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ សេវាសុខភាព និងសង្គម និងការគាំទ្រសម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ។ កាកបាទក្រហម ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការដទៃទៀត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដូចជាទឹកជំនន់ ឬការបាក់ដី ក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជម្លោះ ឬការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ។ ពួកគេក៏ផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ដ រួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការអប់រំសុខភាព ដើម្បីកែលម្អសុខភាពសហគមន៍ទាំងមូល។ លើសពីនេះ កាកបាទក្រហមជួយដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះក្នុងខេត្តកំពត តាមរយៈកម្មវិធីដែលផ្តល់អាហារ ទីជម្រក និងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត។ សរុបមក កាកបាទក្រហមខេត្តកំពតបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាត តាមរយៈការផ្តល់សេវា និងជំនួយសំខាន់ៗក្នុងពេលមានវិបត្តិ ឬការលំបាក។

កាកបាទក្រហម