ស្រុកទឹកឈូ | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន 19 ឃុំ និង 67 ភូមិ។ ចំនួនប្រជាជនគឺ 89,779 ក្នុងឆ្នាំ 1998 ។