ឃុំព្រៃទន្ល ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


ឃុំព្រៃទន្ល ជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 5 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 2,546 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 40 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។

ភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំព្រៃទន្លាប់:

  • ព្រៃទន្លេ
  • ទួលក្រសាំង
  • ព្រៃឬស្សី
  • សំរោងចេន
  • មឿនដាំ