ឃុំបន្ទាយមាស ឃ្លាំងលិច | ខេត្តកំពត


ឃុំបន្ទាយមាស ឃ្លាំងលិច ជាតំបន់ជនបទក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 15 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 5,841 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 30 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។