ឃុំតានី ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


តានី ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វា​មាន​ភូមិ​ចំនួន​ប្រាំពីរ​ដែល​មាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ធំ​មួយ ដែល​ផ្សារ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់​ព្រឹក។ វា​ជា​ឃុំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឃុំ​ទាំង ១១ ក្នុង​ស្រុក​អង្គរជ័យ។