ឃុំក្រាំងអំពិល | ខេត្តកំពត


ឃុំក្រាំងអំពិល គឺជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំងប្រាំរបស់ក្រុងកំពត។