ឃុំព្រីង ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


ប្រាសាទភ្នំ ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វា​ជា​ឃុំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឃុំ​ទាំង ១១ ក្នុង​ស្រុក​អង្គរជ័យ។